[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.25.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.25.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.25.0″ _module_preset=”default” custom_padding=”2px|||||” global_colors_info=”{}”]

Adatkezelési tájékoztató

 

1. A jelen adatkezelési tájékoztató célja:
1.1. A Square Lime Solutions Kft. (székhely: 1037 Budapest, Mátyáshegyi köz 9. I. em. 4.,
Cégjegyzékszám: 01-09-970556, a továbbiakban: Square Lime Solutions Kft., szolgáltató, vagy
adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés mindenkor megfeleljen
a jelen tájékoztatóban, és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
1.2. A Square Lime Solutions Kft. adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők az adatkezeles@squarelime.hu címen. A Square Lime Solutions Kft.
fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató tartalmának megváltoztatására, amelyről megfelelő
időben értesíti a felhasználóit.
1.3. A Square Lime Solutions Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A
Square Lime Solutions Kft. a jelen tájékoztatóban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai:
2.1. Adatkezeléssel kapcsolatban a Square Lime Solutions Kft-vel az alábbi elérhetőségen
léphetnek kapcsolatba a felhasználók:
Cégnév: Square Lime Solutions Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Mátyáshegyi köz 9. I. em. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-970556
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23543823-2-41
E-mail: adatkezeles@squarelime.hu
2.2. Kapcsolattartó elérhetőségei:
Név: Sárosi Ferenc
E-mail: adatkezeles@squarelime.hu

3. A kezelt személyes adatok köre:
3.1 A Square Lime Solutions Kft. tevékenysége során az érintetteknek a szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges személyes adatait kezeli, amelyről szóló tájékoztatást a szolgáltatás
igénybevételének megkezdésekor ad meg teljes körűen.
3.2 Technikai adatok: A Square Lime Solutions Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az
adatkezelés alábbi elvei megvalósuljanak:
A személyes adatok
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
3.3. A Square Lime Solutions Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Square Lime Solutions Kft. olyan műszaki, szervezési
és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Square
Lime Solutions Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy
csak az erre jogosult férhessen hozzá; megőrzi az adatok sértetlenséget: megvédi az
információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; biztosítja a
rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.
3.4 Cookie-k (Sütik):
3.4.1 A sütik információkat gyűjtenek a felhasználókról és eszközeikről; megjegyzik a felhasználók
egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor,
így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a szolgáltatás használatát; minőségi felhasználói
élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.
3.4.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a felhasználók
maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák a szolgáltatás, annak minden funkcióját, és az
elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet befejezéséig tart,
a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a
böngészésre használt más eszközről.
3.4.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): A Square Lime Solutions Kft. alkalmazza
a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás
használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják a
szolgáltatást. A Square Lime Solutions Kft. ezeket az adatkat a szolgáltatás fejlesztésének és a
felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig maradnak a
látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, illetve amíg a felhasználó nem
törli őket.

4. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása:
A Square Lime Solutions Kft. a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről
nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az
adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
b) az adatkezelés céljai;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a
harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi
szervezet azonosítását, és szükség esetén a megfelelő garanciák leírása;
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) ha lehetséges, az adatkezelés biztonsága kapcsán említett technikai és szervezési intézkedések
általános leírása.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja:
5.1. Általános adatkezelési irányelvek:
A Square Lime Solutions Kft. tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés a felhasználók önkéntes
hozzájárulásán, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában
visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről szükség esetén külön értesítjük
felhasználóinkat. Felhívjuk a Square Lime Solutions Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. A Square Lime Solutions Kft. adatkezelési alapelvei összhangban
állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei:
A felhasználók személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek a felhasználók személyével
kapcsolatba hozhatók) a Square Lime Solutions Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételével
kerülhetnek a Square Lime Solutions Kft. kezelésébe, ennek során egyrészt bizonyos technikai
adatok automatikusan generálódnak a számítógépes rendszerben, másrészt a felhasználó is
megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha az a szolgálatás igénybevétele során
szükséges. Az adatok fizikai tárolása egyrészt a Square Lime Solutions Kft. saját eszközein,
másrészt a Square Lime Solutions Kft. által igénybe vett adatfeldolgozó eszközein történik.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:
7.1. A Square Lime Kft. az alábbi adatfeldolgozó(k) szolgáltatását veheti igénybe:
– WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (1081 Budapest, Légszesz u. 4. 1. em.
5.)
– SalesAutopilot Kft. (1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.)
– Widgix, LLC dba Alchemer (168 Centennial Parkway Unit #250, Louisville, CO, 80027,
USA), amely adatfeldolgozó a saját adatvédelmi nyilatkozatában meghatározottak szerint
végzi az adatok feldolgozását.
– The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite
5000 Atlanta, Georgia 30308 USA), amely adatfeldolgozó a saját adatvédelmi
nyilatkozatában meghatározottak szerint végzi az adatok feldolgozását.
– Hodos Róbert egyéni vállalkozó (1081 Budapest, Légszesz u. 4. 1. em. 5.)
7.2. A felhasználó személyes adatait a szolgálatás igénybevételéhez szükséges mértékben
megismerhetik a Square Lime Solutions Kft. alvállalkozói és teljesítési segédei, ennek során a
Square Lime Solutions Kft. minden esetben biztosítja, hogy a felhasználók személyes adatait az
alvállalkozói és teljesítési segédei is a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően
kezeljék.

8. Adatkezeléssel érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
8.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő
fenti elérhetőségein.
8.2. Tájékoztatáshoz való jog: A Square Lime Solutions Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a
14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa a felhasználók részére.
8.3. Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés,
törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy
hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
8.4. Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Square Lime Solutions Kft. által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
8.5. Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult
arra, hogy kérésére a Square Lime Solutions Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen
kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése
nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Square Lime Solutions Kft.
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a
személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az
érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
8.7. Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.8. Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
8.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult
arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.
8.10. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.11. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
8.12. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon:
0613911400, Fax: 0613911410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések: Az ebben a tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat
felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a
nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Square Lime Solutions Kft. a hatóságok részére
– amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak
annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.

Hatályos 2018. május 11. napjától.
Frissítve 2020. december 16-án.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]